قیمت گذاری و امکانات دیگر

 • lvx2
  • تومان 215000 ماهانه
   • منابع اختصاصی قدرت مند
   • G7 X 5650 6core – 12Threads
   • 16GB
   • 2* 900 SAS10K
   • سی پنل
   • TRAFFIC نامحدود

  • پرداخت
پیشنهاد ویژه
 • lgx1
  • تومان 158000 ماهانه
  • منابع اختصاصی پیشرفته

   •  G7 X 5650  6core – 12Threads
   • 16GB
   • 1T TSATA +128 SSD
   • سی پنل
   • TRAFFIC نامحدود

  • پرداخت
 • dsx1
  • تومان 128000 ماهانه
   • سرور اختصاصی 5 سایت
   •  G7 X 56506core -12Threads
   • 16GB
   • 1T TSATA +128 SSD
   • سی پنل
   • TRAFFIC نامحدود

  • پرداخت
 • sdls
  • تومان 99000 ماهانه
   • سرور اختصاصی 10 سایت
   • G7 X 5650 6core -12Threads
   • 16GB
   • 2*146 SAS 15K
   •  سی پنل
   • TRAFFIC نامحدود

  • پرداخت